Обществен съвет

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ на Обществен съвет към ДГ №27„Успех“ - гр. Варна

 

Председател:   

Марияна Христова Минчева - представител на родителите

 

Членове:       

1. Димка Йорданова Димитрова - представител на родителите

2. Христина Иванова Петкова - представител на родителите

3. Деница Иванова Янева - представител на родителите

4. Диана Тодорова Кескинова - представител на финансиращия орган - Община Варна 

                                                 

Резервни членове:

1. Галина Божидарова Михнева - Димитрова - представител на родителите

2. Бояна Димитрова Костадинова - представител на родителите

3. Анета Христова Станкова - представител на родителите

4. Галина Живкова Георгиева - Стойчева - представител на родителите