Добре дошли

Детска градина №27 „Успех“ е общинска детска градина с петдесет годишна история. Децата са разпределени в четири възрастови групи. Детското заведение е с изградени традиции и утвърден добър подход за възпитание и обучение на децата.

Обстановката е удобна и приятна, предразполагаща към разнообразие от дейности и игри, организиране на пълноценен детски живот. Педагогическият колектив се стреми цялостната дейност в детската градина  по своите форми и съдържание да бъде насочена към формиране на знаещи и свободни личности, притежаващи нравствено развитие. Екипът от педагози притежава познания и квалификация за развитие на детската личност, и е обърнат към нея с цялата си обич и уважение.

Нашата основната мисия е: „ЗАЕДНО В ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИН СВЯТ, КОЙТО ДЕЦАТА НИ ЗАСЛУЖАВАТ“

Наш приоритет е да се осигурим благоприятни условия, децата да изживеят пълноценно своето детство и да се подготвят за предизвикателствата на бъдещето.

Екипът на детската градина работи за постигането на следните цели:

  • да създава среда за учене чрез игра върху основата на взаимно уважение и  демократични принципи;
  • да формира нагласа за промяна, творческо въображение, правене на избор и критично мислене;
  • да изгражда умение за самостоятелно откриване и решаване на проблеми;
  • да стимулира способности за общуване и сътрудничество в малка и голяма група;
  • да осигурява  приемственост и дейности, свързани с темпа на детското развитие;
  • да осигурява условия на децата да придобият научни, практически, нравствени умения и отговорности, за да се включат успешно в едно демократично общество.

Училищното настоятелство е възстановено през 2004 год. и е регистрирано по закона за юридически лица с нестопанска цел. Няма дейност в детската градина без участието на УН. То разчита на родителската отзивчивост и е добър помощник в подобряването на условията за творчески процес, възпитание и образование.