За Вас родители


Уважаеми родители, във връзка със задавани въпроси относно воденето на допълнителни дейности в детската градина Ви информираме че:

В ситуация на епидемична обстановка от COVID-19 и действащите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021г./2022г., утвърдени от Министерството на образованието и науката и съгласувани с Министерството на здравеопазването има забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти при провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа, както и дейности по чл.19 от Наредба 5 от 2016г. Препоръчителните мерки за намаляване рисковете от инфекция, част от гореспоменатите Насоки, включват ограничаване достъпа на външни лица, ограничаване използването на физкултурен и музикален салон и др.


Адрес за вход в система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски градини на територията на ОБЩИНА ВАРНА

 https://dg.uslugi.io/