Материална база

Детска градина №27 „Успех“ разполага със съвременна материална база. Всяка група е обзаведена с детски гардеробчета, легла, маси, столчета, функционални шкафове, компютри и друга техника.

В групите има разнообразие от строители, дидактични игри и съвременни играчки. В ежедневието децата разполагат с време за игра и обучение. Обособени са кътове за различни дейности и занимания, които предизвикват интереса на децата и пораждат желание за игра и знания.

Детската градина разполага със специализиран кабинет създаден по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 - „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, финансиран по оперативна програма  „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014г. – 2020г.  Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на децата чрез предоставяне на допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Изграден е специализиран STEM кабинет. В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, което е фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика. Чрез методиката на STEM децата вземат участие в експерименти, биват насърчавани да споделят идеите си и да допринасят за развитие на групови проекти насочени към опознаване на света около тях.